Historia szkoły

Budynek szkoły Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budynek szkoły Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Reforma strukturalna w oświacie spowodowała, że od 1 września 1999 roku zaczęły funkcjonować gimnazja. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim połączył wówczas Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 i Publiczne Gimnazjum nr 3.

Placówką kierowała p. mgr Stefania Mazur, a funkcje zastępców dyrektora pełniły pp. mgr Ewa Gorazda i mgr Grażyna Ukleja. W roku 2001 przestała istnieć Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – jedna z najstarszych szkół podstawowych w naszym mieście.

W chwili powstania naszego gimnazjum 371 uczniów uczyło się w 12 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło 36 nauczycieli.

Od początku rozpoczęcia działalności w gimnazjum trwały intensywne prace remontowe zaplanowane przez organ prowadzący. Sukcesywnie dokonywano zmian, w wyniku których nasze gimnazjum z każdym rokiem stawało się coraz ładniejsze. Wymieniono okna, pomalowano sale lekcyjne, utworzono czytelnię, zmieniono wystrój pokoju nauczycielskiego, dokonano remontu elewacji zewnętrznej. Poza tym placówka została wyposażona w system monitoringu. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa dodatkowo pracownik ochrony. Wysiłki organu prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli i pracowników sprawiły, że nasza szkoła stała się bardziej przyjazna, atrakcyjna i bezpieczna dla uczniów.

W roku 2002 funkcję dyrektora objął p. mgr Jan B. Malinowski, a wicedyrektorami zostały pp. mgr Grażyna Ukleja i mgr Jolanta Ziółkowska. W tym czasie w szkole uczyło się już 966 uczniów w 31 klasach. Grono pedagogiczne wzrosło do 56 nauczycieli.

Od 1 listopada 2004 roku, w związku z przejściem ówczesnego dyrektora – mgr. Jana B. Malinowskiego – do pracy w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta, obowiązki dyrektora przejęła p. mgr Grażyna Ukleja. Na stanowisko drugiego wicedyrektora powołany został p. mgr Andrzej Zając. W gimnazjum uczyło się wówczas 850 uczniów w 28 oddziałach. Zatrudnionych było 65 nauczycieli.

Od roku szkolnego 2007/2008 w szkole pracuje 59 nauczycieli, z czego większość posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W 23 oddziałach uczy się 683 uczniów. Do naszego gimnazjum chętnie przychodzi młodzież z różnych rejonów i środowisk miasta oraz okolic. Nasi uczniowie są mieszkańcami osiedli: Ogrody, Patronackie, Słoneczne i Gutwin oraz pobliskich miejscowości: Dębowa Wola, Sarnówek i Sudół. Niewątpliwie jest to wpływ korzystnej lokalizacji szkoły położonej w centrum miasta z dogodnym dojazdem. Placówka ma również dobrą bazę lokalową: halę sportową i salę gimnastyczną, dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę oraz czytelnię multimedialną. Publiczne Gimnazjum nr 3 zapewnia także uczniom możliwość korzystania ze stołówki, świetlicy środowiskowej, pomocy pielęgniarki i pedagoga. W gimnazjum aktywnie działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

W naszym gimnazjum nauczyciele kładą szczególny nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, proponując im udział w różnorodnych kołach przedmiotowych. Prowadzone są także zajęcia korekcyjne dla uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysortografia), mających problemy z nauką, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Na terenie szkoły działają: Europejski Klub „Eurożaczek”, Szkolny Teatr „Maska”, Szkolny Klub Sportowy, Klub Ekologiczny, chór szkolny i liczne koła zainteresowań.

Młodzież ma możliwość uczenia się jednego z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Aby urozmaicić ofertę edukacyjną i wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów od września br. nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

  • Gimnazjum… I co dalej? – mgr Renata Szmyd, mgr Edyta Wójcicka
  • Teatr w szkole – mgr Alina Bek
  • Edukacja informatyczna Twoją szansą – mgr Maria Maj, mgr Robert Zajączkowski
  • Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi – mgr Maria Jaros, mgr Paweł Nalewaj, mgr Krzysztof Sałapa
  • Do you speak English?… Sprichst du Deutsch?… – Inscenizacje w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego – mgr Marta Bojara, mgr Agata Pocheć, mgr Agnieszka Serwin

Placówka ma na swoim koncie wiele sukcesów. Dzieje się tak za sprawą uczniów, których zdolności, zainteresowania i umiejętności są przez nich rozwijane. W ostatnich latach młodzież zajmowała znaczące miejsca w konkursach gminnych i wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych. Znaczące jest także uczestnictwo uczniów naszego gimnazjum w zawodach sportowych. W szkole znajduje się imponująca kolekcja pucharów i dyplomów za zwycięstwa w rozgrywkach sportowych różnych szczebli i dyscyplin sportowych.

Oprócz udziału w konkursach nasze gimnazjum podejmuje działania związane z ich organizacją. Do tradycji weszły szczególnie dwa konkursy o zasięgu ogólnomiejskim:

  • Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” – organizowany przez pp. mgr Alinę Bek i mgr Edytę Wójcicką,
  • Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny – organizowany przez pp. mgr Bożenę Kiljańską i mgr Annę Konstantynowicz.

Młodzież naszego gimnazjum nie tylko uczy się w salach lekcyjnych. Często wyjeżdżamy na spektakle teatralne, wychodzimy do kina, muzeum, galerii, a także bawimy się podczas dyskotek szkolnych, wycieczek, ognisk czy kuligów.

Uczniowie wraz z opiekunami włączają się chętnie w życie społeczne miasta.

Wszystkie poczynania dydaktyczne, nowatorskie rozwiązania nauczycieli, otwieranie szkoły na potrzeby otoczenia, sprawne diagnozowanie środowiska uczniowskiego, wykrywanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym sprawiają, że Publiczne Gimnazjum nr 3 cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i można je uznać za szkołę przyjazną uczniom.